menu

Terms and Conditions

1.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die verleend worden door Blush & Brush en/of de make-up Artists in opdracht van Blush & Brush.

3.1 Blush en Brush kan worden ingehuurd voor een welbepaalde dienst of voor een welbepaalde tijdspanne.

3.2 Voor een welbepaalde dienst worden forfaitaire bedragen per dienst aangerekend.

3.2 Voor opdrachten per tijdspanne geldt een uurtarief. De Make-up Artist wordt in dit laatste geval geboekt voor een halve of een hele dag. Een halve dag is gebaseerd op 4 werkuren en een hele dag op 8 werkuren.

3.4 Het eerste overschreden uur overeenkomstig het contract zal worden geboekt als overuur en gefactureerd worden aan het standaard uurtarief. Eventuele bijkomende overuren zullen eveneens worden gefactureerd aan het standaard uurtarief met bijtelling van 50%.

3.5 Voor werkzaamheden van de Make-up Artist tussen 00:00 en 07:00 uur zal Blush en Brush 200% van het standaard uurtarief aanrekenen.

3.6 Bovenop de genoemde tarieven kan er een onkostenvergoeding in rekening gebracht worden voor specifieke benodigdheden die noodzakelijk zijn voor de totstandbrenging van het gewenste resultaat.

3.7 Van dit artikel kan eventueel afgeweken worden indien de partijen dit schriftelijk overeenkomen.

4.1 De door de Make-up Artist gemaakte reiskosten voor haar werkzaamheden zijn voor de rekening van de opdrachtgever en worden gebaseerd op gemaakte openbaar vervoerskosten, taxi of in het geval van reizen met de auto een kilometervergoeding a €0.34 per kilometer. Ook eventuele overnachtingen zullen ten koste vallen van de opdrachtgever tenzij anders bedongen.

4.2 Reiskosten voor werkzaamheden in het buitenland zijn tevens volledig voor de rekening van de opdrachtgever inclusief eventuele kosten voor overnachtingen in een hotel, eten en drinken tenzij schriftelijk anders overeengekomen door opdrachtgever en Blush en Brush.

5.1 Geboekte opdrachten kunnen door opdrachtgever tot de 31ste dag voor de opdracht kosteloos worden geannuleerd. Reeds gedane betalingen worden gerestitueerd. Indien een geboekte opdracht later wordt geannuleerd, is de opdrachtgever het volgende percentage annuleringskosten verschuldigd:

a) Bij annulering vanaf de 30ste dag tot de 15de dag voor de opdacht: 30% van het volledige factuurbedrag.

b) Bij annulering vanaf de 14de dag tot de 8ste dag voor de opdracht: 50% van het volledige factuurbedrag.

c) Bij annulering vanaf de 7de dag tot de dag van de opdracht: het volledige factuurbedrag.

d) Indien de opdracht wordt geannuleerd als de Make-up Artist al ter plaatse is, worden – behalve het volledige factuurbedrag – ook de verplaatsingsonkosten gefactureerd.

5.2 In geval van overmacht van de Make-up Artist zal Blush en Brush in overleg met de opdrachtgever een inspanningsverbintenis op zich nemen om een andere Make-up Artist in te zetten. Blush en Brush kan te allen tijde de opdracht gedeeltelijk of geheel annuleren. Facturering wordt dan evenredig aangepast.

5.3 Bij annulering van een bruidspakket, en andere bruidsdiensten, zal het voorschot van 50% niet terug betaald worden na de proefdag, bij annulatie na de proefdag gelden de standaard annulatieregels voor het resterende factuurbedrag.

Indien de opdrachtgever bij boeking duidelijk heeft aangegeven dat het een mooi
weer boeking betreft, kan deze eenmalig kosteloos worden geannuleerd ten minste 3 dagen voor de aanvang van de opdracht. Bij een tweede annulering van een boeking is 30% van het factuurbedrag verschuldigd, bij een derde annulering is 50% van het factuurbedrag. Ten slotte zal bij een vierde annulering 100% van het factuurbedrag verschuldigd zijn. Indien de annulering niet is gebeurd 3 dagen voor de aanvang van de opdracht, zal de opdrachtgever tevens 100% van het factuurbedrag verschuldigd zijn.

7.1 Wijze van betaling: De betalingstermijn voor de geleverde diensten bedraagt 30 dagen na het ontvangst van de factuur. Bij overschrijding van de genoemde betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in gebreke en is opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd over het gehele gefactureerde bedrag, ingaande op de datum van opeisbaarheid van het te betalen bedrag.

7.2 Ingeval van niet tijdige betaling is er bovendien een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% met een minimum van 100€ voor administratiekosten.

7.3 Bij gebreke van betaling is er een intrest verschuldigd van 10% op jaarbasis. Klachten moeten schriftelijk binnen de 14 dagen gemeld worden. Bij betwisting is enkel de rechtbank van Antwerpen bevoegd.

8.1 Blush en Brush is niet aansprakelijk voor eventuele schade die aan de opdrachtgever zou worden toegebracht door de Make-up Artist, tenzij sprake is van opzet van de Make-up Artist. (De opdrachtgever dient binnen 48 uur hiervan Blush en Brush schriftelijk of telefonisch op de hoogte te brengen.)

8.2 Opdrachtgever vrijwaart Blush en Brush van aanspraken in verband met schade die aan derden zou toegebracht worden door de Make-up Artist in uitvoering van de werkzaamheden voor de opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet van de Make-up Artist.

9.1 In geval van overmacht is Blush en Brush niet gehouden haar verplichtingen jegens de opdrachtgever na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder andere: stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite. Merk op dat de bovenstaande opsomming niet exhaustief is.